půjčovna nářadí


Nájemní podmínky

Fyzická osoba

Pro zapůjčení zařízení fyzickou osobou požadujeme:

  • platný občanský průkaz pro občany ČR
  • zálohu v hotovosti dle ceníku

Právnická osoba

Pro zapůjčení zařízení právnickou osobou požadujeme:

  • občanský průkaz osoby která si vypůjčuje zařízení
  • předložení originálního výpisu z obchodního rejstříku
  • předložení originálního živnostenského listu

Poznámka: Právnické osoby mají možnost získat výpůjčky bez složení zálohy a dlouhodobé množstevní slevy.

Cizí státní příslušník

Pro zapůjčení zařízení jako cizí státní příslušník požadujeme:

  • pas s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v ČR (pro občany Slovenské republiky akceptujeme Slovenskou OP)
  • zálohu v hotovosti či kartou dle ceníku

Při nesplnění podmínek

Pokud nesplňujete uvedené podmínky požadujeme záloha až do výše pořizovací ceny zařízení.

Doba nájmu

Doba pronájmu počíná hodinou výpůjčky. Její platnost je 24 hodin + je přidána 1 hodina zdarma na dopravu. Při překročení této doby se automaticky načítá další započatá 4-hodinová nebo 24-hodinová sazba.

Doba pronájmu je stanovena při výpůjčce. Tuto dobu lze telefonicky prodloužit nebo stroj vrátit dříve než bylo sjednáno při výpůjčce. Nájemce uhradí nájemné pouze za dobu pronájmu.

U cen uvedených v ceníku t.j. 1 - 2 dny , 3 - 9 dní a 10 dní a více se rozumí cena pronájmu za 24 hod. Cena na víkend So+Ne je od soboty 7:00 do pondělí 9:00.

Čtyřhodinovou sazbou se rozumí cena pronájmu na max. 4 hodiny od chvíle půjčení v rozmezí otvírací doby.

Text nájemní smlouvy

Pronajímatel:

Púvap spol. s r.o.
Vinohradská 172, 130 00 Praha 3
Číslo účtu:1723400-504/0600
IČO: 44850654, DIČ: CZ44850654
Výpis č.4614, odd. C, vl. 7701 Kraj. obchod. soud v Praze dne 31.12.1991

Nájemce:

Jméno: .................
Rodné číslo: .............
Průkaz totožnosti: ..........
Bydliště: ...............
Telefon: .................


uzavírají tuto:

NÁJEMNÍ SMLOUVU č. 000555

1. Předmět smlouvy

Pronajímatel ponechává nájemci do dočasného používání zařízení:

Název-typ: .............. ( Pořizovací hodnota zařízení ..... Kč )
Příslušenství: ..............

2. Doba pronájmu

Dočasné užívání zařízení ( viz. bod 1 ) se sjednává ... dní a sice na dobu od: ....... do ....... Nájemce se zavazuje vrátit zařízení v dohodnuté době a ve stavu v jakém je převzal. Zjistí-li nájemce dodatečně, že bude zařízení potřebovat delší dobu než bylo sjednáno, dohodne se před uplynutím této doby osobně s pronajímatelem o jeho prodloužení.

Neučiní-li tak, je si nájemce vědom toho, že pronajímatel je oprávněn účtovat nájemné ve výši dvojnásobku oproti nájemnému dohodnutému v bodě 4. smlouvy. Dále se vystavuje nebezpečí, že na nej pronajímatel podá bez předchozího upozornění trestní oznámení Policii ČR pro důvodné podezření z poškozování cizí věci, případně z podezření na odcizení ( zpronevěru ) zapůjčeného zařízení.

Jestliže si zařízení nájemce vypůjčil v pátek a vrací v pondělí do 9:00h. účtuje pronajímatel nájemné pouze za 2 dny a od soboty do pondělí 9:00h. 1,5 dne. Cenově zvýhodněný dlouhodobý pronájem a zvýhodněné 4 hodinové sazby se řídí aktuálním ceníkem, s kterým byl nájemce seznámen, což potvrdil podpisem této nájemní smlouvy.

3. Nájemné

Nájemné činí: ........ Kč /24 hodin včetně DPH 21% + příslušenství ( viz. bod 1) a obě smluvní strany stvrzují, že se tak dohodly za podmínek dočasného užívání zařízení uvedených v bodech 1 a 2 této smlouvy. Nájemné se počítá za dobu počínající dnem a hodinou převzetí zařízení a končí dnem a hodinou jeho vrácení do provozovny pronajímatele. Nájemné je splatné při vrácení zařízení a to pouze v hotovosti.

4. Finanční záloha

Nedílnou součástí této nájemní smlouvy je i potvrzení o složení finanční zálohy, jejíž výše se řídí aktuálním ceníkem pokud pronajímatel neurčí jinak a je vratná po splnění bodů 2 a 4 smlouvy. Záloha složená v hotovosti na zařízení (viz. bod 1) je ....... Kč

5. Povinnosti nájemce – obsluha zařízení

Nájemce potvrzuje svým podpisem, že převzal zařízení čisté, funkční a bez závad, a že byl seznámen s návodem na jeho obsluhu a údržbu. ( U zařízení s dvoutaktním motorem s prázdnou nádrží – bez paliva ).

Nájemce za zařízení osobně odpovídá po dobu od jeho převzetí od pronajímatele do jeho vrácení pronajímateli. Dále se zavazuje nepřenechat zařízení do užívání ani pronájmu třetí osobě, neručit jím nebo ho nedávat do zástavy či prodeje třetí osoby a souhlasí že se těmito pokyny bude řídit a dodržovat je.

V případě, že v průběhu doby pronájmu dojde k poruše zařízení a to i bez zavinění ze strany nájemce, musí nájemce o této skutečnosti neprodleně telefonicky informovat ( nechat vzkaz na záznamníku ) pronajímatele s uvědoměním stručného popisu závady a hodiny, kdy k poruše došlo. Tato skutečnost neopravňuje nájemce přenášet na pronajímatele svá rizika jako např. vícenáklady na dopravu zařízení, ušlý zisk, penalizační opatření, prostoje pracovníku.

Zjistí-li pronajímatel při vrácení zařízení závady způsobené nedbalostí nájemce, jeho neodborným zacházením se zařízením a nebo je-li zařízení znečištěné, je nájemce povinen nahradit pronajímateli náklady nutné pro odstranění těchto závad a nahradit pronajímateli případně vzniklé škody.

V případě zničení, ztráty, odcizení nebo jiného zmizení najatého zařízení nebo jeho části, uhradí nájemce pronajímateli pořizovací cenu takového zařízení nebo jeho části a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy zničení, ztrátu, odcizení nebo jiné zmizení zařízení nebo jeho části zjistil.

V případě, že si nájemce pronajímá zařízení, které pro svoji náročnost vyžaduje zvláštní oprávnění obsluhy( řetězová pila, nastřelovací pistole, svářecí souprava atd. ) prohlašuje nájemce místopřísežně, že byl vyškolen dle platných bezpečnostních předpisů a ČN pro dané zařízení, a že je držitelem tohoto oprávnění.

Nájemce je povinen umožnit revizi pronajatých zařízení v termínu stanoveném pronajímatelem. V opačném případě odpovídá za škodu, která by nedodržením této povinnosti vznikla.

6. Vyzkoušení zařízení

Pronajímatel stvrzuje svým podpisem, že elektrické zařízení vyzkoušel a to vyhovuje dle ČNS 331610.

7. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy vzniklé touto smlouvou se řídí ust. § 663 a násl. občanského zákoníku a prováděcími předpisy.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou exemplářích stejného znění, každá ze smluvních stran obdržela po jednom z nich. Nájemce stvrzuje svým podpisem, že souhlasí se všemi body této nájemní smlouvy a s registrací svých osobních údajů v databázi pronajímatele. Osobní údaje jsou chráněny podle ustanovení § 16 dst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

V Praze dne: ..........

Text nájemní smlouvy PDF

Koncept nájemní smlouvy na pronájem nářadí či zařízení si můžete stáhnout ve formátu PDF: